Noutati

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

I. Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.
II. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro.
III. Plafonul maxim de garantare aproximativ 3,1 miliarde euro.
IV. Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 40.000 de beneficiari.

CATEGORII DE CREDITE CONDIȚII
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat A. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei.
Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru:
- finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei,
- creditele de investiții este de 10.000.000 lei
B. Condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019.
În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2
ani de activitate;
sau
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
(iii) valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului
de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică

A. Valoare maximă 

  • 500.000 lei pentru microîntreprinderi

  • - 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

  • B. Condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea

  • cea mai mare dintre:

  • (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019.

  • În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2

  • ani de activitate;

  • sau

  • (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

  • sau

  • (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

  • C. Dobândă subvenționată – 100 %

  • Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în procent de 100% din bugetul de stat.

  • Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (04.04.2020) și până la 31 decembrie 2020.

  • Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională

 • de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020.
DURATA MAXIMĂ A FINANȚĂRILOR
- cazul creditelor pentru investiții 72 de luni
- cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru 36 de luni cu posibilitate de a fi prelungite cu maximum 36 de luni
BENEFICIAR ELIGIBIL
cel care îndeplinește cumulativ următoarele criterii

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, respectiv:
i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă;

ii) în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă;


iii) IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații:
a. procedura de insolvență,
b. procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori,
c. închidere operațională,
d. dizolvare,
e. lichidare,
f. administrare specială sau concordat
g. nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform
declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării.

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră
c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit
d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți
e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat.

g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituției de credit;

h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central. 

În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.

i) depune un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia

j) este microîntreprindere - au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei

 sau

este întreprindere mică - au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei 

sau

este întreprindere mijlocie - au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro

k) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile
l) nu se afla în dificultate, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID19.
BENEFICIAR NEELIGIBIL
Întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile:
(i) activități de jocuri de noroc și pariuri,
(ii) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool,
(iii) substanțe aflate sub control național,
(iv) plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,
(v) activități de investigare și protecție.
PERIOADA DE VALABILITATE A SCHEMEI
- perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare - data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020
- perioada în care se poate efectua plata grantului - data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 martie 2021
Alte noutați
Teodora Ionașcu
și asociații
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

I. Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile...

SISTEMULUI EUROPEAN DE TRASABILITATE A PRODUSELOR DIN TUTUN

Cel mai complex sistem de supraveghere menit să combată traficul și evaziunea fiscală din acest domeniu este în vigoare începând cu data de 20 mai 2019, Comisia Europeană acordând României un răgaz până la 31 decem...

NOUA LEGE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI

CUI SE ADRESEAZĂ? CARE SUNT OBLIGAȚIILE PE CARE LE AVEM? La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care &i...

LEGEA PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE - ULTIMELE MODIFICĂRI

În Monitorul Oficial al României din 13 august 2019, s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Prin intermediu...

CAZIERUL CONTRAVENȚIONAL AL SOCIETĂȚILOR

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului va întocmi, începând cu 1 Septembrie 2019, cazierul contravențional al societăților. Această măsură are ca scop obligarea operatorilor economici de a remedia neregulile descoper...