Noutati

NOUA LEGE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI

CUI SE ADRESEAZĂ? CARE SUNT OBLIGAȚIILE PE CARE LE AVEM?

La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care înlocuiește vechea reglementare (Legea nr. 656/2002). Prin aceasta, cadrul legal în acest domeniu a fost pus în acord cu directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2011/2.258, care trebuiau transpuse în sistemul legislativ național.

Această nouă reglementare aduce modificări privitoare la entitățile raportoare prin includerea unor noi entități ori excluderea altora. Mai exact, prin Legea nr. 129/2019 în categoria entităților obligate la raportare au fost incluși și cenzorii, experții ori contabilii autorizați și au fost excluse entități precum asociațiile și fundațiile.

 

Cui se adresează?

Așadar, în forma publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 129/2019 se adresează următoarelor entități raportoare:

a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h) agenţii imobiliari;

i) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

 

Care sunt obligațiile entităților raportoare?

Printre cele mai importante obligații reținute în sarcina entităților raportoare se numără:

·         Obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte (art. 6);

·         Obligația de raportare a unor tranzacții care nu prezintă indicatori de suspiciune (art. 7);

·         Obligații decurgând din procedura raportării (art. 8-9);

·         Obligația de a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei (art. 10-17);

·         Obligații decurgând din utilizarea unor terțe părți (art. 18);

·          Obligația de a ține evidența documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali (19);

·         Obligația păstrării documentelor care atestă aplicarea procedurilor de cunoaștere a clientelei (art. 21);

·         Obligația desemnării persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 (art. 23);

·         Obligația identificării și evaluării riscurilor (art. 25);

Obligația de a comunica Oficiului datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege (art. 26).

Alte noutați
Teodora Ionașcu
și asociații
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

I. Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile...

SISTEMULUI EUROPEAN DE TRASABILITATE A PRODUSELOR DIN TUTUN

Cel mai complex sistem de supraveghere menit să combată traficul și evaziunea fiscală din acest domeniu este în vigoare începând cu data de 20 mai 2019, Comisia Europeană acordând României un răgaz până la 31 decem...

NOUA LEGE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI

CUI SE ADRESEAZĂ? CARE SUNT OBLIGAȚIILE PE CARE LE AVEM? La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care &i...

LEGEA PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE - ULTIMELE MODIFICĂRI

În Monitorul Oficial al României din 13 august 2019, s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Prin intermediu...

CAZIERUL CONTRAVENȚIONAL AL SOCIETĂȚILOR

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului va întocmi, începând cu 1 Septembrie 2019, cazierul contravențional al societăților. Această măsură are ca scop obligarea operatorilor economici de a remedia neregulile descoper...